ธุรกิจร้านคอมพิวเตอร์/ซ่อมคอมพิวเตอร์

06-Business computer shop computer repair

ธุรกิจบริการด้านคอมพิวเตอร์ คือ การให้บริการหลากหลายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น รับซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รับประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ รับทำเว็ปไซด์ E-Commerce รับออกแบบงาน IT ติดตั้งและปรับปรุงโปรแกรม ให้บริการเช่าเล่น Internet เป็นต้น

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจมีลักษณะเป็นกิจการที่มีเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา คนเดียวหรือหลายคน หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ประเภทไม่จดทะเบียน

ผู้ประกอบธุรกิจบริการด้านคอมพิวเตอร์ประเภทบุคคลธรรมดา ไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

ประเภทนิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อดีและข้อด้อย

ข้อดี

 1. เป็นธุรกิจที่ทำได้ไม่ยาก สำหรับผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์
 2. ใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก
 3. มีโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ จำนวนมาก
 4. ให้ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี
 5. หาบุคลากรได้ไม่ยากนัก

ข้อด้อย

 1. วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบกิจการจำเป็นต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เครื่องมืออุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ล้าสมัยเร็ว ต้องลงทุนซื้อหรืออัพเกรดเครื่องบ่อยๆ ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
 3. พนักงานฝีมือดีหายาก เข้าออกบ่อย

โอกาสและอุปสรรค

โอกาส

 1. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
 2. เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ส่วนใหญ่ตามไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ
 3. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ประกอบกิจการไม่นิยมจ้างโปรแกรมเมอร์ประจำ แต่จะใช้วิธีใช้บริการจากผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ และนิยมใช้บริการจากผู้ให้บริการขนาดเล็ก เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

อุปสรรค

 1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้กำลังซื้อลดลง
 2. มีผู้ประกอบกิจการรายใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก
 3. ผู้ประกอบกิจการบางรายไม่ซื่อสัตย์ ทำให้ผู้ใช้บริการมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ ผู้ให้บริการ
 4. ผู้ใช้บริการขาดความเชื่อถือผู้ให้บริการขนาดเล็ก

จดทะเบียนบริษัท